Tin tức

Đến 2030, Quảng Nam sẽ tăng thêm 2.393ha diện tích đất ở

Đến 2030, Quảng Nam sẽ tăng thêm 2.393ha diện tích đất ở

Con số này ở giai đoạn 2021 – 2025 là 2.018ha. Trong khi, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Quảng Nam dự kiến khoảng 46.926 tỷ đồng.

Đó là nội dung chính của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030, vừa được HĐND tỉnh này thông qua trong Nghị quyết 51/NQ-HĐND.

Cụ thể, tỉnh này sẽ huy động 46.926 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp để tập trung phát triển nhà ở cho đến 2030.

Dự kiến đến 2025, nhà ở tăng thêm (nhà ở thương mại, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở người dân tự đầu tư xây) trên địa bàn tỉnh này có tổng diện tích khoảng 6,389 triệu m2 sàn, đến 2030 là 8,149 triệu m2 sàn.

Tỉnh Quảng Nam cũng dự kiến tăng tích 1,489 triệu m2 sàn trong giai đoạn 2021 – 2025 đối với nhà ở cho các đối tượng khác (nhà ở công nhân, nhà tái định cư). Con số này của năm 2030 là 1,673 triệu m2 sàn.

Trong khi đó, giai đoạn 2021 - 2025 tổng diện tích đất ở tăng thêm dự kiến là 2.018ha. Đến 2030, tổng diện tích tăng thêm sẽ là 2.393ha.

Đến 2030, Quảng Nam sẽ tăng thêm 2.393ha diện tích đất ở

Tỉnh này cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở khoảng 44,7 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là 28,93 m2/người. Trong đó, tại đô thị đạt 32,18 m2/người và tại nông thôn đạt 27,79 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97,5%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Đến năm 2030, tổng diện tích nhà ở khoảng 52,9 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là 33,23 m2/người. Trong đó, tại đô thị đạt 36,35 m2/người và tại nông thôn đạt 32,11 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 12m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99,2%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.